Tuesday, September 21, 2010

Bir Khalsa Gatka Group...

Amazing vidiya displayed by the Gursikhs...

Dhan Hai Guru, Dhan Hai Teree Sikhee!

No comments: